سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
همکار 
 
 
مشاوره 
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دبیرخانه کنگره علامه حلی 
ارزیاب 
 
 
اجرائی